en / cs

Ochrana oznamovatelů je v obchodní společnosti VR Group, a.s. zavedena v souladu se zákonem ze dne 2. června 2023 č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále také jen „zákon“).

V souladu se zákonem byl ve společnosti VR Group, a.s. zřízen vnitřní oznamovací systém („dále jen „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona rozumí:

 • Závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • služba,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet
 • správa svěřenského fondu,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se směrnicí rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel má právo na ochranu podle zákona.

Příslušná osoba

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

 • Ing. Martin Klicnar, Ph.D.

Možnosti podat oznámení

Možnosti podání oznámení prostřednictví VOS společnosti VR Group, a.s., a to:

 • písemně na adresu:
  VR Group, a.s.
  Ing. Martin Klicnar, Ph.D.
  Šumavská 15
  602 00 Brno
  na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám příslušné osoby“
 • telefonicky: + 420 720 999 062 (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam)
 • e-mail: whistleblowing@vrg.cz
 • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem, je možné sjednat termín osobní schůzky.

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.